Jana Palacha 324, Pardubice

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti EHSF s.r.o.
se sídlem Demokratické mládeže 1304, 53002 Pardubice
IČ 05647240, DIČ CZ05647240
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 38484

I Úvodní ustanovení

1. EHSF s.r.o. je provozovatelem tréninkového centra CrossFit Pardubice.

II Definice pojmů

1. Provozovatelem je obchodní společnost uvedená shora.
2. Klient je osoba využívající jakoukoli služby poskytovanou Provozovatelem.
3. Rezervační systém je elektronický systém sloužící pro objednání a placení služeb Provozovatele Klientem.
4. Tréninkovým centrem je tréninkové centrum CrossFit Pardubice v ulici Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice.
5. Webové stránky Provozovatele jsou www.crossfitpardubice.cz.

III Poskytované služby a jejich platba

1. Klient má možnost vybrat si jakoukoli službu z nabídky Provozovatele umístěné na Webových stránkách Provozovatele, kde je uvedena i cena jednotlivých služeb.
2. Provozovatel nabízí zejména služby spočívající v:
a) provozování posilovny vybavené sportovním náčiním, posilovacími stroji a cvičebními pomůckami,
b) pořádání cvičebních lekcí pod vedením školených instruktorů,
c) poskytování osobních tréninků pod vedením školených trenérů.
3. Pro využití jakýchkoli Provozovatelem nabízených služeb je Klient povinen zakoupit vstup nebo členství specifikované na Webových stránkách Provozovatele.
4 .Klient má možnost zakoupit vstup nebo členství prostřednictvím Rezervačního systému nebo osobně v Tréninkovém centru.

IV Reklamace a odstoupení od smlouvy

1. Reklamace týkající se poskytovaných služeb a jejich platby jsou vyřizovány telefonicky, e-mailem nebo osobně v Tréninkovém centru. Telefon a e-mail pro sdělení reklamace je uveden na Webových stránkách Provozovatele.
2. Klient má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od zakoupení jakékoli služby poskytované Provozovatelem, pokud nedošlo k jejímu, i částečnému, využití.

V Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo Provozním řádu se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.